ศุนย์กลางการวิจัย มี้ด จอห์นสันของโลก

ยึดมั่นหลักการทางวิทยาศาสตร์

มุ่งมั่นคิดค้นสู่นวตกรรมล้ำหน้า

เพื่อผลงานที่เป็นเลิศ

การค้นคว้า และการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เป็นหัวใจ สำคัญของ มี้ด จอห์นสัน เพราะปณิธานสำคัญของ มี้ด จอห์นสันคือการคิดค้นผลิตภัณฑ์ทางโภชนาการ สำหรับเด็กที่มีรากฐานอันแข็งแกร่งที่พิสูจน์ได้ทาง วิทยาศาสตร์ ซึ่งครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์เพื่อเด็กที่ เกิดก่อนกำหนด เด็กปรกติเด็กเล็ก เด็กโต รวมถึง มารดาที่อยู่ในระหว่างตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร และยัง รวมไปถึงนมสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ เนื่องจากระบบกรย่อย และเผาผลาญสารอาหารผิด ปกติ

ปัจจุบัน มี้ด จอห์นสัน มีนักวิทยาศาสตร์กว่ารอยคน ทั่วโลกที่มุ่งมั่นทำงาน เพื่อจุดมุ่งหมายร่วมกันคือการ ค้นคว้าสิ่งใหม่ๆให้กับวงการแพทย์ของเด็ก

มี้ด จอห์นสัน ยังคงมุ่งมั่นที่สร้างผลิตภัณฑ์ที่มีรากฐาน ที่พิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ที่ให้คุณค่าทางโภชนาการแก่ เด็กเล็กและเด็กโตทั่วโลกต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง

ขั้นตอนการวิจัยของ มี้ด จอห์นสัน

ขั้นตอนที่ 1:
ค้นคว้าหาความต้องการ(Identify Need) ซึ่งได้มาจากกุมารแพทย์ นักโภชนาการและการวิจัยใหม่ๆ
 
ขั้นตอนที่ 2:
ขึ้นสูตรจำลองในรูปแบบสมการ (VirtualProduct Module) เป็นขั้นตอนการศึกษาสูตรนมจำลอง
 
ขั้นตอนที่ 3:
การออกแบบพัฒนาสูตร (Formulation)

 

 
ขั้นตอนที่ 4:
การทดสอบความปลอดภัย (Safety Test)

 

 
ขั้นตอนที่ 5:
การทดสอบพัฒนาการเจริญเติบโต (Growth Study)

 

 
ขั้นตอนที่ 6:
การทดสอบทุกขั้นตอนของการผลิต โดยใช้การผลิตจำลอง (Pilot Scale)

 

 
 
 
ศูนย์วิจัย มี้ด จอห์นสัน แห่งเอเชีย ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อสืบสาน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีนวตกรรมล้ำหน้าเพื่อตอบสนอง ความต้องการทางโภชนาการของผู้บริโภคศูนย์วิจัย มี้ด จอห์นสัน แห่งเอเชียที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยนี้ประกอบ ด้วยทีมงานนักวิจัยทางวิทยาศาสตร์ แพทย์นักโภชนาการ และผู้เชี่ยวชาญประจำห้องปฏิบัติการที่ใหญ่ที่สุดในโลก นอกเขตสหรัฐอเมริกาทีมงานที่ศูนย์วิจัย มี้ด จอห์นสัน แห่ง เอเชีย จะทำงานร่วมกับทีมงานของศูนย์วิจัย มี้ด จอห์นสัน ต่างๆ ทั่วโลกอย่างใกล้ชิดรวมทั้งทำงานประสาน

ศูนย์วิจัยแห่งเอเชีย (Asia R&D Center) ประะเทศไทย ศูนย์วิจัยที่ใหญ่ที่สุดรองจากศูนย์วิจัยสำงานงานใหญ่ที่สหรัฐอเมริกา

กับมหาวิทยาลัยทางการแพทย์ และโรงพยาบาลชั้นนำต่างๆ ทั่วเอเชีย ผลิตภัณฑ์ของ มี้ด จอห์นสัน จึงได้รับความไว้วางใจ จากผู้บริโภคจากรุ่นหนึ่งสู่อีกรุนหนึ่งอย่างต่อเนื่องไปพร้อมๆ กับการพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องเช่นกัน
 
 
ศูนย์การวิจัยครบวงจร...เพื่อความเป็นเลิศทางโภชนาการเพื่อทารกและเด็กทั่วเอเชีย
ศูนย์วิจัย มี้ด จอห์นสันแห่งเอเชีย เป็นศูนย์วิจัยที่สร้างขึ้นเพื่อทำการวิจัยครบวงจร เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์แปลกใหม่เพื่อความต้องการของเด็ก โดยมีการวิจัยต่างดังนี้
 • ห้องปฎิบัติการวิเคราะห์สารอาหาร (Nutrients Measurement Laboratory)
 • ห้องปฏิบัติการทดสอบ และวิจัยบรรจุภัณฑ์ (Packaging Laboratory)
 • ห้องปฏิบัติการทดสอบทางด้านประสาทสัมผัสและการยอมรับของผลิตภัณฑ์ (Regional Sensory Evaluation Laboratory)
 • ห้องปฏิบัติการการผลิตจำลอง (Pilot Plant Laboratory) ในขั้นตอนต่างๆดังต่อไปนี้
 • ห้องวิจัยการเก็บวัตถุดิบ (Raw material storage room)
 • ห้องชั่งตวงวัตถุดิบ (Raw material measuring room)
 • ห้องวิจัยการผสม (Blending room)
 • ห้องวิจัยการบรรจุกระป๋อง (Canning room)
 • ห้องวิจัยการบรรจุถุง(Pouching room)
 • ห้องทดสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์บนชั้นวางสินค้าจำลอง
  ที่อุณหภูมิ ต่างๆ (Rigorous shelf-life tests)